ردیفعنوان مرسولهبارکدمخزنوضعیتتاریخ ثبتخدمات ویژهمقصدشماره مرجعنام فآدرس فنام گآدرس گکاربروزنمالیاتبیمهکرایه پستیهزینه کلشماره ثبتک ق استانیک ق سراسری
1پاکت201289933500399120657111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیملاير17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمجعفري.مسعود929108008000120000130800-100
2پاکت201289933500398050000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمستارزاده.مسعود791804680008940097446-100
3پاکت201289933500397976533111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیلالجين17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمشريف پور.مسعود998108008000120000130800-100
4پاکت201289933500396900003111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیکرج17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمبابالويي.مسعود4898442800093800102242-100
5پاکت201289933500395820048111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیساري17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمشعباني.مسعود220774080008600093740-100
6پاکت201289933500394750009111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیمشهد17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمفرامرزي.مسعود47190368000100400109436-100
7پاکت201289933500393670007111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیشيراز-فارس17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمزارعي.مسعود995118088000131200143008-100
8پاکت201289933500392608343111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیدستگرد-اصفهان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممرتضايي.مسعود4798280800092000100280-100
9پاکت201289933500391520008111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیاصفهان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمارباب زاده.مسعود41290368000100400109436-100
10پاکت201289933500390450000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمحميدزاده.مسعود315641380007125077663-100
11پاکت201289933500389000000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممحمودي.مسعود402641380007125077663-100
12پاکت201289933500388920007111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیشيراز-فارس17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمتسليم.مسعود44590368000100400109436-100
13پاکت201289933500387850048111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیساري17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمعسگري.مسعود292774080008600093740-100
14پاکت201289933500386770083111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیشاهين شهر17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمموذني.مسعود2858280800092000100280-100
15پاکت201289933500385700094111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیبجنورد17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمکاظمي.مسعود2918280800092000100280-100
16پاکت201289933500384620398111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیفیروزکوه17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممقدم.مسعود280589580006550071395-100
17پاکت201289933500383550000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممحبت پور.مسعود458641380007125077663-100
18پاکت201289933500382470067111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیکرمانشاه17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمجاسمي.مسعود4008280800092000100280-100
19پاکت201289933500381400048111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیساري17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممسرور.مسعود390774080008600093740-100
20پاکت201289933500380320087111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیکاشان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمحق بين.مسعود4028280800092000100280-100
21پاکت201289933500379870000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمرضايي.مسعود279641380007125077663-100
22پاکت201289933500378800008111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیاصفهان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمرزاقي.مسعود22790368000100400109436-100
23پاکت201289933500377725635111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیعنبران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمقضايي.مسعود4328280800092000100280-100
24پاکت201289933500376650986111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیزابل17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمهراتي.مسعود2178280800092000100280-100
25پاکت201289933500375570007111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیشيراز-فارس17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجماميري.مسعود45290368000100400109436-100
26پاکت201289933500374500005111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتبريز17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمحامدي.مسعود18890368000100400109436-100
27پاکت201289933500373427444111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیعلامرودشت17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمکريمي.مسعود2508280800092000100280-100
28پاکت201289933500372350008111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیاصفهان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممجيدي.مسعود24590368000100400109436-100
29پاکت201289933500371270078111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیسيرجان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمنادري پور.مسعود1428280800092000100280-100
30پاکت201289933500370200000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمعليمددي.مسعود155641380007125077663-100
31پاکت201289933500369750476111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیقائم شهر17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممحمدنيا.مسعود274774080008600093740-100
32پاکت201289933500368673165611 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیفردیس17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمرحيمي.مسعود217774080008600093740-100
33پاکت201289933500367600008111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیاصفهان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمامامي.مسعود1358145808000162000176580-100
34پاکت201289933500366520000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمانصاري.مسعود407641380007125077663-100
35پاکت201289933500365454489111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیواجارگاه17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمعلايي.مسعود2768280800092000100280-100
36پاکت201289933500364370000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمقنبري.مسعود395641380007125077663-100
37پاکت201289933500363300078111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیسيرجان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممحمودابادي.مسعود4058280800092000100280-100
38پاکت201289933500362220000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمعاشوري.مسعود285641380007125077663-100
39پاکت201289933500361150007111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیشيراز-فارس17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمباجلان.مسعود39090368000100400109436-100
40پاکت201289933500360070000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمفلاح.مسعود362641380007125077663-100
41پاکت201289933500359620006111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیاهواز17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممحمدي نژاد.مسعود782118088000131200143008-100
42پاکت201289933500358550000111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیتهران17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجممحبي.مسعود411641380007125077663-100
43پاکت201289933500357470056111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیاردبيل17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمهمرنگ.مسعود3828280800092000100280-100
44پاکت201289933500356400586111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیماکو17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجمعزيزي.مسعود735108008000120000130800-100
45پاکت201289933500355320008111 نقش تمبرفعال1399/11/29پیشتاز عادیاصفهان17788پوشاک بزرگيتهران تهران نارمک کوچه شهيد سعيد حائري خيابان جانبازان غربي پلاک 208 ساختمان پزشکان گلبرگ طبقه پنجميادگاري.مسعود1305145808000162000176580-100
0 جمع کل     0     2031538203736000042448004626837000

تاریخ تراکنش گروه/بابت مبلغ دریافت کننده پرداخت کننده توضیحات
1391/01/01 دریافت جوایز/قرعه کشی بانک ريال 150,000 حساب کوتاه مدت بانک سپه بانک سپه شعبه 1456 تهران  
1391/02/01 پرداخت صورتحساب/آب مصرفی ريال 120,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین  
1392/01/01 انتقال   ريال 250,000 حساب نقدی(نقدینگی) حساب کوتاه مدت بانک سپه  
1392/02/02 پرداخت آموزش و پرورش/خرید کتاب، مجله ريال 70,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/03/15 دریافت منفعت کسب/درآمد سوپرمارکت ريال 3,500,000 حساب نقدی(نقدینگی) حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/01/01 پرداخت آموزش و پرورش/خرید کتاب، مجله ريال 90,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/01/01 پرداخت آموزش و پرورش/شهریه کلاس خصوصی ريال 750,000 موسسه پارسه حساب نقدی(نقدینگی)  
تاریخ تراکنش گروه/بابت مبلغ دریافت کننده پرداخت کننده توضیحات
1391/01/01 دریافت جوایز/قرعه کشی بانک ريال 150,000 حساب کوتاه مدت بانک سپه بانک سپه شعبه 1456 تهران  
1391/02/01 پرداخت صورتحساب/آب مصرفی ريال 120,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین  
1392/01/01 انتقال   ريال 250,000 حساب نقدی(نقدینگی) حساب کوتاه مدت بانک سپه  
1392/02/02 پرداخت آموزش و پرورش/خرید کتاب، مجله ريال 70,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/03/15 دریافت منفعت کسب/درآمد سوپرمارکت ريال 3,500,000 حساب نقدی(نقدینگی) حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/01/01 پرداخت آموزش و پرورش/خرید کتاب، مجله ريال 90,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/01/01 پرداخت آموزش و پرورش/شهریه کلاس خصوصی ريال 750,000 موسسه پارسه حساب نقدی(نقدینگی)  
تاریخ تراکنش گروه/بابت مبلغ دریافت کننده پرداخت کننده توضیحات
1391/01/01 دریافت جوایز/قرعه کشی بانک ريال 150,000 حساب کوتاه مدت بانک سپه بانک سپه شعبه 1456 تهران  
1391/02/01 پرداخت صورتحساب/آب مصرفی ريال 120,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین  
1392/01/01 انتقال   ريال 250,000 حساب نقدی(نقدینگی) حساب کوتاه مدت بانک سپه  
1392/02/02 پرداخت آموزش و پرورش/خرید کتاب، مجله ريال 70,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/03/15 دریافت منفعت کسب/درآمد سوپرمارکت ريال 3,500,000 حساب نقدی(نقدینگی) حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/01/01 پرداخت آموزش و پرورش/خرید کتاب، مجله ريال 90,000 طرف حساب عمومی هزینه حساب نقدی(نقدینگی)  
1392/01/01 پرداخت آموزش و پرورش/شهریه کلاس خصوصی ريال 750,000 موسسه پارسه حساب نقدی(نقدینگی)